Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GMTO Alkmaar B.V.

 

GMTO Alkmaar BV

Keplerstraat 3

1704SJ

Heerhugowaard

 

 

hierna te noemen GMTO,

 

Begrippen:

GMTO: G.M.T.O. Alkmaar B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37054203

Koper: degene die bij een overeenkomst het geld betaalt en het product ontvangt van GMTO

Overeenkomst: (online) formulier waarmee een koop of inschrijving van een product wordt vastgelegd

Product: een tastbaar goed, een dienst, digitaal product of werk

 

1  Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen GMTO en een Koper.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GMTO en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen .
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Evenzo geldt dat indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, in dat geval deze situatie zal worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien GMTO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GMTO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2    Offertes en aanbiedingen inzake aankoop van producten en diensten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van GMTO zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien de producten en of diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. GMTO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GMTO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GMTO anders aangeeft.
 5. Offertes hebben en maximale geldigheid van 21 dagen tenzij anders op de offerte gemeld.

3    Levering

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst inzake de producten wordt het product uitgeleverd aan de Koper. Levering geschiedt af bedrijf van GMTO, tenzij anders is overeengekomen. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GMTO gerechtigd te handelen naar eigen inzicht voor rekening en risico van de Koper.
 2. Levertijden kunnen slechts bij benadering aangegeven worden en zijn niet bindend. Overschrijdingen van de termijn geeft aan de zijde van de Koper geen recht op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding.
 3. Als partijen overeenkomen dat GMTO het transport van producten en of diensten verzorgt en aflevert op locatie, zijn zowel de kosten als het risico tijdens het transport voor rekening van de klant.

4  Betaling en incasso

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. De klant is niet gerechtigd om een vordering op GMTO te verrekenen met de door GMTO in rekening gebrachte bedragen.
 2. GMTO heeft het recht om nog af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft GMTO het recht om de wettelijke rente op maandbasis over het nog verschuldigde deel daarvan bij de Koper in rekening te brengen.De  rente  over  het  opeisbare  bedrag  zal  worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. GMTOheeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van  de kosten,  vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen  rente  en  tenslotte  in  mindering  van  de hoofdsom en de lopende rente.
 5. GMTOkan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een  andere  volgorde  voor  de  toerekening  van  de  betaling  aanwijst.  GMTO  kan  volledige  aflossing  van  de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen  en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GMTO verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alleredelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  buiten  rechte  voor  rekening  van  de  Koper.  De buitengerechtelijke  kosten  worden  berekend  op  basis  van  hetgeen  in  de  Nederlandse  incassopraktijk gebruikelijk is. Indien GMTO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  de  Koper  worden  verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

5  Garantie en Aansprakelijkheid

 1. De door GMTO geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijze gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in de Europese Unie zijn bestemd.
 2. GMTO garandeert dat de door haar geleverde hardware vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 3. Garantie voor geleverde producten strekt zich niet verder uit dan tot het herstellen van de geleverde hardware of het gratis leveren van nieuwe onderdelen (directe schade). Eén en ander is ter beoordeling van GMTO.
 4. Gevolg- ofwel indirecte schade is niet op GMTO te verhalen. Eventuele aansprakelijkheid van GMTO strekt zich nimmer uit tot gevolg- ofwel indirecte schade.
 5. Indien de in lid 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, zalGMTO binnen 30 dagen nadat de Koper het gebrek schriftelijk heeft gemeld, de zaak herstellen en/of vervangen.
 6. Producten, welke ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden dient men franco en voor eigen risico aan GMTO te doen toekomen. De terugzending van deze producten dient in overleg metGMTO en op deugdelijk verpakte wijze plaats te vinden. 
 7. De garantie vervalt indien de Koper de schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een product.
 8. De Koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
 9. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Koper of derden zonder schriftelijke toestemming van GMTO aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten aan Koper in rekening worden gebracht indien niet anders overeengekomen.
 11. GMTO is niet aansprakelijk voor de schade als de kant zicht tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens door GMTO
 2. Ten behoeve van haar dienstverlening is het mogelijk dat GMTO persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. GMTO zal de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door GMTO worden opgeslagen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van het abonnement, de opdracht of de overeenkomst, dan wel enig daarop binnen 36 maanden na beëindiging van vernoemd product of dienst.

2.Al het gebruik van de door de Koper verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming me de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensverwerking die per 25 mei 2018 van kracht is.

 1. GMTO is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor, de juistheid van, de persoonsgegevens die door de Koper aangeleverd worden aan GMTO dan wel door GMTO ter beschikking gesteld, wordt ingevoerd en opgeslagen dan wel voor de wijze waarop de Koper de toegang tot de hiervoor bedoelde persoonsgegevens heeft geregeld.
 2. De Koper vrijwaart GMTO van alle aanspraken, ook van derden, met betrekking tot, het gebruik van, de persoonsgegevens zoals die door of namens de Koper in de door dan wel de in opdracht van GMTO ter beschikking gestelde applicaties zijn opgeslagen.

7  Gebreken en Klachttermijnen

 1. De Koper dient de gekochte product(en) bij aflevering – of zo spoedig als daarna mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan GMTO te melden. Bij latere melding komt Koper geen recht tot schadeloosstelling meer toe. Niet zichtbare gebreken dient de Koper, binnen 8 dagen na ontdekking en aflevering, schriftelijk te melden aan GMTO. Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming, aan GMTO worden geretourneerd.
 3. Bij retourzending van artikelen komt het eigendomsrecht onder alle omstandigheden weer aan GMTO toe.

8  Overmacht 

 1. GMTO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GMTO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GMTO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. GMTO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. GMTO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

indien: 

-  de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-  de Koper opeisbare verplichtingen uit samenhangende overeenkomsten niet nakomt;

-  na het sluiten van de overeenkomst  GMTO  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

-  de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van  GMTO kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GMTO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts isGMTO  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GMTO kan worden gevergd. 
 2. Indiende  overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen  van  GMTO  op  de  Koper  onmiddellijk opeisbaar. Indien  GMTO  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. IndienGMTO  tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 4. Indiende  ontbinding  aan  de  Koper  toerekenbaar  is,  is  GMTO  gerechtigd  tot  vergoeding  van  de  schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Koper haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GMTO gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd doorGMTO, zal  GMTO in overleg met de Koper overleg voeren  omtrent  de  verder  te  verrichten  werkzaamheden  inzake  betreffende  overeenkomst, daarbij inbegrepen eventuele overdracht aan derden.  Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien eventuele overdracht van de werkzaamheden aan derden voor GMTO  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GMTO anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging-indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  -  ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GMTO  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding  of  schadeloosstelling.  De  vorderingen van GMTO op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10  Eigendomsvoorbehoud en Reverse Engineering

 1. GMTO behoudt zich het eigendom van de afgeleverde producten en diensten voor, totdat de koopprijs van deze goederen geheel is voldaan door de Koper.
 2. Buiten bij wet voorziene dwingendrechtelijke uitzonderingen is Reverse Engineering van de GMTO producten en de daarop aanwezige software niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMTO.
 3. De door GMTO ontwikkelde E-learning blijft te allen tijde eigendom van GMTO. Alle rechten op verdere vermenigvuldiging in welke vorm dan ook zijn voorbehouden aan GMTO.
 4. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en diensten, zolang de eigendom daarvan niet volledig op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bewaren of geheel over te dragen.
 5. Materialen, modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, software, film, video en dergelijke die mede door GMTO geleverd en gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of die vanwege de uitvoering van de overeenkomst zijn of zullen ontstaan, zijn, blijven of zullen volledig intellectueel eigendom van GMTO worden, dan wel blijven. Ongeacht de inbreng van de Koper bij handelingen die GMTO ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht.

11  Prijsverhoging en specificatiewijzigingen

GMTO is gerechtigd op elk door haar uitgekozen moment over te gaan tot verandering van de prijzen  en specificaties van producten en diensten zoals genoemd op www.gmto.nl. Prijsverhogingen en specificatieveranderingen zijn geldig en van toepassing vanaf het moment dat deze als zodanig zichtbaar zijn op www.gmto.nl.

12 Trainingen en trainingsconcepten

 1. Voor het aanmelden van het GMTO trainingsconcept kan uitsluitend gebruikworden gemaakt van een digitaal aanmeldingsformulier of via onze website www.gmto.nl.
 2. De op het inschrijfformulier genoemde opleiding heeft een looptijd genoemd bij de keuze die gemaakt is.
 3. Bij betaling per cursusjaar dient het tarief in de maand voorafgaande aan de start van de eerste module voldaan te zijn. Bij betaling per maand start de (maand)facturatie in de maand waarop de eerste module start.
 4. GMTO stuurt de Koper een bevestiging van ontvangst van de aanmelding. Na het afronden van de jaarplanning ontvangt de Koper een overzicht van de data waarop de modulen worden gegeven en indien bekend worden de locaties vermeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursusmodule ontvangt de Koper een herinnering met nadere bijzonderheden over de cursus.
 5. Het afzeggen voor een geplande cursusmodule kan uitsluitend schriftelijk geschieden tot twee weken vóór aanvang van een training. De cursist wordt dan in de gelegenheid gesteld de training in te halen op een later tijdstip.
 6. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus is de Koper het gehele bedrag verschuldigd aan GMTO. Als blijkt dat er een aannemelijke reden is voor het afzeggen van de training binnen twee weken voor aanvang van de training, dan wordt de cursist opnieuw ingedeeld in een volgende planning voor de betreffende module. Als aannemelijke reden geldt;
 • Het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als de training valt in de periode beginnend bij de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 • Het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als de training valt op de dag van overlijden of op de dag van de uitvaart. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 • De geboorte van een kind van de cursist op de dag vóór de training of op de dag van de training. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
 1. Na onderling overleg kan een afgemelde deelnemer zonder bijkomende kosten worden vervangen door een werknemer van dezelfde werkgever als de in eerste instantie aangemelde cursist. Deze nieuwe deelnemer moet schriftelijk worden aangemeld.
 2. GMTO behoudt zich het recht voor geplande cursusmodulen uit te stellen in verband met een naar het oordeel van GMTO te gering aantal deelnemers.
 3. Indien tijdens een cursus blijkt dat de cursist niet beschikt over de voor de cursus vereiste voorkennis, zal dit niet leiden tot restitutie van deelnamegelden.

13  Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen GMTO en de Koper is Nederlands recht van toepassing.